Table 3. Risk aversion.

Region Coefficient of relative risk aversion (higher means more risk averse)
< 0.1 0.1-1.3 1.3-3.2 3.2-5.0 > 5.0
All 13.96 7.61 30.73 12.32 35.38
Kapchorwa 18.42 8.74 31.16 13.91 27.77
Oyam 7.82 6.06 30.14 10.12 45.86