Fig. 4. Yangtze River and Zhangdu Lake, Hong Lake, and Tian-e-zhou Oxbow.