APPENDIX 2. Data sources for analysis (Table 2)

List of management documents

Akademiska hus AB. 1998. Markskötsel-förfrågningsunderlag funktionsansvar. Skötsel och underhållsentreprenad av grönytor och vägar mm inom Frescatiområdet Stockholms universitet. 1998.06.15. Stockholm, Sweden.

Bråvander, L. G., and R. Jacobsson 2002. Förslag till arbetsplan för skötselplan för ekoparken. Stockholm, Sweden.

Grundsten C. 2001. Nationalparken nära Stockholm. Tyresta. Naturvårdsverket förlag, Stockholm, Sweden.

Herdin C. 2002. Nationalstadsparkens ekpopulation- skötsel och förvaltning från 1600-talet till nutid. Degree project at the Institution for System Ecology at Stockholm University. Stockholm, Sweden.

Kungliga Djurgårdens förvaltning. 1993-4. Skötselplan omfattande Norra och Södra Djurgården. Stockholm, Sweden.

Kungliga Djurgårdens förvaltning. 1995. Skogsskötselplan Djurgården. Stockholm, Sweden.

Kyrkogårdsförvaltningen. 2001. Verksamhet och statistik 2001. Brochure. Stockholm, Sweden.

Kyrkogårdsförvaltningen. 2003. Förfrågningsunderlag. Grav och grönyteskötsel på kyrkogårdsmark-skogskyrkogården, Enskede. Stockholm, Sweden.

Lindholm, A., and J. Kukka. 2001:1. Flatens naturreservat – analys av den historiska markanvändningen. Stockholm, Sweden. Unpublished material.

Lindholm, A., and J. Kukka J. 2001:2. Det äldre kulturlandskapets naturvärden vid Flatens naturreservat – bakgrund till skötselplan. Stockholm, Sweden. Unpublished material.

Länsstyrelsen i Stockholms län. 1993. Skötselplan Naturreservatet Tyresta. Haninge och Tyresö kommuner. Länsstryelsen, Stockholm, Sweden.

Länsstyrelsen i Stockholms län. 1996:1. Tyresån, mål och åtgärder. Stockholm, Sweden.

Länsstyrelsen i Stockholms län. 1996:2. Samordningsuppdraget om Nationalstadsparken. Rapport 1996:2. Planenheten, Stockholm, Sweden.

Länsstyrelsen i Stockholms län. 1999. Nationalstadsparken. Mål och riktlinjer för skötsel av park och natur. Underlagsmaterial 1999:18. Stockholm, Sweden.

Länsstyrelsen i Stockholms län. 2001. Igelbäcken. Biotopkartering år 2000. Rapport 2001:14. Stockholm, Sweden.

Länsstyrelsen i Stockholms län. 2002:1. Förslag till verksamhetsplanering 2002-2006. Working material, unpublished. Stockholm, Sweden.

Länsstyrelsen i Stockholms län. 2002:2. För renare vatten i Tyresån. Brochure. Stockholm, Sweden.

Länsstyrelsen i Stockholms län. 2002:3. Resultat och kommentarer till enkät gällande utvärdering av Samverkansgruppen för Nationalstadsparken. Unpublished work material. Stockholm, Sweden.

Magnusson L. 1993. Trollskogen Tyresta-Åva. Naturvårdsverket, Stockholm, Sweden.

Naturvårdsverket. 1993. Tyresta Nationalpark. Skötselplan med föreskrifter. Allmänna råd 93.8. Naturvårdsverket, Stockholm, Sweden.

Naturvårdsverket. 1997. Nationalpark i Stokholms län Tyresta. Broshure. Stockholm, Sweden.

Riksantikvarieämbetet. 2002. Våra svenska världsarv. Brochure. Stockholm, Sweden.

Samfundet S:t Erik Stockholm. 1995. Ekoparken. Nationalstadsparken Ulriksdal – Haga – Brunnsviken – Djurgården. S:t Eriks årsbok 1995. Samfundet S:t Erik, Stockholm, Sweden.

Solna stad, Stockholms fritidsförvaltning. 1992. Naturvårdens intressen i området Ulriksdal, Haga-Brunnsviken, norra och södra Djurgården. Solna, Sweden.

Solna stad. 1997:1. Samrådsförslag januari 1997. Fördjupad översiktsplan för Nationalstadsparken. Allmän del. Nationalstadsparken som helhet. Solna, Sweden.

Solna stad. 1997:2. Samrådsförslag januari 1997. Fördjupad översiktsplan för Nationalstadsparken. Särskild del. Nationalstadsparken inom Solna. Solna, Sweden.

Solna stad. 1999:1. Vårdplan för Tivoliområdet. Del 1 Historik, skyddsvärden och allmänna riktlinjer. Solna, Sweden.
Solna stad. 1999:2. Vårdplan för tivoliområdet. Del 2 Delområdesbeskrivningar och skötselföreskrifter. Solna, Sweden.

Stiftelsen Tyrestaskogen. 1993. Stadgar. Stiftelsen Tyrestaskogen. Stockholm, Sweden.

Stiftelsen Tyrestaskogen. 2000. Storbranden i Tyresta in Tyresta fakta no 4:2000. Stockholm, Sweden.

Stiftelsen Tyrestaskogen. 2001:1. Verksamhetsplan och budget 2001. Stiftelsen Tyrestaskogen, Stockholm, Sweden.

Stiftelsen Tyrestaskogen. 2001:2. Verksamhetsberättelse 2001. Stiftelsen Tyrestaskogen, Stockholm, Sweden.

Stiftelsen Tyrestaskogen. 2002. Verksamhetsplan och budget 2002. Stiftelsen Tyrestaskogen, Stockholm, Sweden.

Stockholm stad GFK. 2001. Detaljerad skötsel vid Flatens Naturreservat. Unpublished material. Stockholm, Sweden.

Stockholm stad. 1994. Vattenprogram för Stockholm- sjöar och vattendrag. Miljöförvaltningen, Stockholm stad, Stockholm, Sweden.

Stockholm stad. 1997. Nationalstadsparkens ekologiska struktur. Stadsbyggnadskontoret, Stockholm stad, Stockholm, Sweden.

Stockholm stad. 1999. Översiktsplan 1999 Stockholm. Stadsbyggnadskontoret, Stockholm stad, Stockholm, Sweden.

Stockholm stad. 2002. Flatens naturreservat- förslag till beslut. Unpublished material. Stockholm, Sweden.

Stockholm Vatten AB. 2000. Tillståndet i sjön Flaten. Planerade åtgärder och deras effekter på miljön. Report no MV00048. Stockholm, Sweden.

Westerdahl M. 1991. Skogskyrkogården. Tallum genom tiden, historik, mål och åtgärdsprogram för skogskyrkogårdens tallbestånd. Stad och land no 99/1991. Movium, Alnarp, Sweden.

Westerdahl M. 1995. Skogskyrkogården i Stockholm. Vegetationsinventering med förslag till åtgärder. VBB Samhällsbyggnad, Stockholm, Sweden.

Wirén L. 2002. Dynamik i urbana nätverk- sociala och ekologiska perspektiv på förvaltningen av Nationalstadsparken i Stockholm. Degree project 2002:10, Department of Systems ecology, Stockholm University, Stockholm, Sweden.

Informants
Andersson, G., Project coordinator of the Tyreså Watershed project
Axelsson, R., Civil servant at the planning division at Stockholm County Administration
Eriksson 1, R. G., Chief gardener at Solna Municipality
Eriksson 2, R., Practical management director at Akademiska hus AB
Främborg, J., Manager at Skrubba Gård
Halling, C., Civil servant at planning division at Stockholm County Administration
Karlström, G., Head of the Fornminnesgruppen in Flaten
Lehtimaa, E., Director of the southern region cemetery management, Stockholm Cemetery Administration
Linder, P., Managing director at planning division at Solna Municipality
Lindgren, G., Environmental advisor at Stockholm Vatten AB
Matzon, C., Managing director of the Tyresta forest
Niklasson, H., Practical management director concerning forests at Royal Djurgården Administration
Nilsson 1, H., Ecologist at the Park management Administration, Stockholm Municipality
Nilsson 2, J., Civil servant at Planning Administration, Stockholm Municipality
Nordström, L., Practical management coordinator at Stockholm Cemetery Administration in Stockholm Woodland Cemetery
Olsson 1, B., Chairman of the Southern local group of Swedish Society for Nature Conservation
Olsson 2, B., Technical director of Stockholm Cemetery Administration
Rönnbäck, H., Antiquarian at Stockholm City museum
Wallström, B., Chief of management of the Sörentorp estate owned by Vasakronan
Westerdahl, M., Consultant at SWECO